A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PRZED 19 STYCZNIA 2013 R.   DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O WYDANIE PRAWA JAZDY

 • wniosek na specjalnym druku
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle , mającą dobrą ostrość oraz odwzorowują naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków , tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej , bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;fotografia pownna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;osoba z wrodzonymi lub nabytkami wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy , o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny: dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie szkolenia podstawowego
  Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z dnia 31 października 2005 r.
 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy tylko zainteresowanych)
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dla kandydatów niepełnoletnich od 16 roku życia (kat. A1, B1, T)
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu

DLA OSÓB ROZSZERZAJĄCYCH POSIADANE UPRAWNIENIA

 • wniosek na specjalnym druku
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle , mającą dobrą ostrość oraz odwzorowują naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków , tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej , bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;fotografia pownna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;osoba z wrodzonymi lub nabytkami wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy , o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny: dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dot. kategorii C1, C, C+E, D1, D, D+E
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię prawa jazdy:
  - w zakresie kategorii B, jeśli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1
  - w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
  - w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych
 • pisemny wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (dotyczy tylko zainteresowanych)
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu

DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

 • wniosek na specjalnym druku (do pobrania w Biurze Obsługi Egzaminów)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • skierowanie lub zaświadczenie wydane przez starostę lub wojewodę
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu

WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PO 19 STYCZNIA 2013 R.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym oraz składa odpowiednio:

 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • pisemny wniosek o udział instruktora podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie, egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • pisemny wniosek osoby egzaminowanej , celem przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców
  w zakresie prawa jazdy kat : AM, A1,A2,A,B lub B+E.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SZKOLENIE PO 19 STYCZNIA 2013 R.    - TRYB AWARYJNY

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  dojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • pisemny wniosek o udział instruktora podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego (dotyczy tylko zainteresowanych)
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie, egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego - wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu kserokopia karty pobytu oraz karta pobytu do wglądu - dla cudzoziemca
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
 • kserokopie kwalifikacji - o ile jest wymagana
 • pisemny wniosek osoby egzaminowanej , celem przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców
  w zakresie prawa jazdy kat : AM, A1,A2,A,B lub B+E.

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Mleczarska 27
  Nr konta: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku) oraz dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) - do wglądu
Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.