A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: word@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

RODOue

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących
do egzaminu państwowego na prawo jazdy w tym monitoring części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27,
    06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.); Ustawa o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy);
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car;
 • DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług HelpDesku (pomocy) w związku z podpisaną umową z PWPW SA na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).


5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
 • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;
 • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
 • złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy
 • i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;
 • rejestracja przebiegu egzaminu – 21 dni;
 • rozliczenia finansowe 10 lat;
 • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym;
 • a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.


Klauzula informacyjna osób składających dokumenty rekrutacyjne.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym: Kodeks Pracy;

4. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp).

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • 2 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • niszczenie dokumentów odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dokumentacji archiwalnej;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

9. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
Klauzula informacyjna dla pracowników


Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i rozliczenia umowy zlecenie / umowy o dzieło:

 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym: Kodeks Pracy;
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawa o rachunkowości;
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757,z późn. zm.);

4. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (ZUS, Policja, Wojewoda, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp).


5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
 • akta umowy zlecenia – 5 lat;
 • wypłacone rachunki – 50 lat;
 • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym;
 • a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy zlecenia / umowy o dzieło.

9. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.


2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757,z późn. zm.);
 • Ustawa o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 • wykładowcom prowadzącym szkolenia;
 • podmiotom zgłaszającym na szkolenia (Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp).


5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
 • akta osób szkolonych – 5 lat;
 • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
 • rozliczenia finansowe 10 lat;
 • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym;
 • a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również
w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

9. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD Ciechanów.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, dostawy oraz rozliczenia transakcji:

 • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym: Ustawa Prawo zamówień publicznych; Ustawa o rachunkowości.

4. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 • biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp).

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
 • dokumentacja przetargowa – 5 lat;
 • dokumentacja finansowa – 6 lat;
 • rozliczenia finansowe 10 lat;
 • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym;
 • a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również
w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy kupna
z wyłonionym oferentem.

9. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.


Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem
systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Danymi osobowymi  przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby, a w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo dźwięk.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD Ciechanów;
 • ochrony mienia; kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura).

7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu nadpisania:

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@word.ciechanow.pl

3. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:

 • od dziecka;
 • od rodzica lub opiekuna prawnego;
 • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.

4. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia i egzaminu oraz wydania karty rowerowej dziecku na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);

5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:

 • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony:

 • przepisami prawa:
 • formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;
 • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.


Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.