A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

WYDZIAŁ SZKOLENIA i BRD
INFORMACJA TELEFONICZNA
Tel. ( 23 ) 673 57 00 , 672 41 41 , 673 24 56 

DO KURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kat. B , w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat
 • w przypadku ubiegania się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego co najemnej średnie wykształcenie.
 2. Kserokopia prawa jazdy.
 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora.
 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora.
 5. Dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

CZAS TRWANIA KURSU: około 7 miesięcy

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ: w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00 (z wyjątkiem przypadających świąt)

KOSZT KURSU: 4 500 zł w zakresie kat. B prawa jazdy (możliwość wpłaty w dwóch ratach)
                      150 zł - opłata za egzamin końcowy wewnętrzny kursu

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU: aktualnie prowadzmy nabór na kolejny kurs
LICZBA GODZIN: 

 • zajęć teoretycznych: 154
 • zajęć praktycznych: minimum 17

Program kursu:

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy:
a) psychologia
b) dydaktyka
c) technika kierowania i obsługa pojazdu
 
20 godzin
20 godzin
20 godzin

 
-
-
-
Prawo o ruchu drogowym 30 godzin -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:
a) wypadków drogowych,
b) psychologii transportu,
c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
16 godzin -
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 42 godziny -
Praktyka egzaminatorska 4 godziny

 
12 godzin

Technika i taktyka jazdy 2 godziny 5 godzin

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 232 z poźn.zm ).

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.