A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: sek@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Wnioski, skargi, i zażalenia, prosimy składać poprzez system:

link zewnętrzny - epuap

Adres skrzynki podawczej w systemie e-puap: uhe314q2if

Menu

link zewnętrzny

Akty prawne

      

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
odnoszące się do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, egzaminatorów, instruktorów, kierowców zawodowych oraz przewozów ADR.
 

    USTAWY i DYREKTYWY. 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r poz 110 ).

 2. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz 957).
 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r poz. 341 późn zm.).

 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r poz.2140).

 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o czasie pracy kierowców (Dz.U z 2019 r poz.1412).
 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154).

 7. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

 8. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie praw jazdy (przekształcenie).

  AKTY WYKONAWCZE DO USTAW / DYREKTYW WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI I. 

  1. Rozporządzenie MI  z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r poz. 1206).

  2. Rozporządzenie MI i R z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. z 2014 r poz. 1629).

  3. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r poz. 974).

  4. Rozporządzenie MI i B z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r poz. 1885).

  5. Rozporządzenie MI oraz MSW i A z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z  2019, poz. 2310).

  6. Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r  poz. 2311).

  7. Rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r poz. 2022 z późn. zm.).

  8. Rozporządzenie MZ z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r poz. 937 z późn.zm.).

  9. Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2019 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r poz. 1659).

  10. Rozporządzenie MI i B z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r poz. 2355 z późn.zm).

  11. Rozporządzenie MT i B z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. z 2017 r poz. 1325).

  12. Rozporządzenie MT i B  z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r poz. 1324).

  13. Rozporządzenie MI  z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy
   ( Dz. U. z 2019 r poz. 163).

  14. Rozporządzenie MTB i GM z dnia 15 maja 2013 r w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r poz. 1392)

  15. Rozporządzenie MI  z dnia 25 czerwca 2019 r w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r poz. 1200 ).

  16. Rozporządzenie MI i B z dnia 7 marca 2016 r w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r poz. 327).

  17. Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r poz. 488).

  18. Rozporządzenie MSW iA z dnia 6 lipca 2010 r w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r poz. 143 z późn.zm).

  19. Rozporządzenie MI z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r poz. 2250).

  20. Rozporządzenie MZ z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r poz. 140 ).

  21. Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 ).

  22. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2013 r poz. 894).

  23. Rozporządzenie MZ z dnia 13 maja 2015 r w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 2015 r poz. 674). (Przeciwwskazanie używania pasów bezpieczeństwa)

  24. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r poz. 619 z poźn.zm).

  25. Rozporządzenie MT,B i GM z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r poz. 683).

  26. Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.  

  27. Rozporządzenie MI i B z dnia 8 lipca 2016 r.w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów Technicznych Blokady Alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U. z 2016 r poz.1072).
  28. Rozporządzenie MI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunków (Dz.U z 2018 r poz. 361).

 

 Objaśnienia: 

 • skrót MT, B i GM, oznacza Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

 • skrót MI i R, oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

 • skrót MI i B oznacza Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

 • skrót MI oraz SW i A, oznacza Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 • skrót MI, oznacza Ministra Infrastruktury,

 • skrót MSW, oznacza Ministra Spraw Wewnętrznych,

 • skrót MZ, oznacza Ministra Zdrowia.

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.