A+ A-
logotypy
element graficzny strony
strona główna word link zewnętrzny mazovia.pl link zewnętrzny do biletynu informacji publicznej
Numery kont bankowych          Egzaminy - PBS / Ciechanów 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001            Szkolenia PBS / Ciechanów 93 8213 0008 2001 0021 0425 0004
element graficzny strony

Szybki kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów
tel.: Sekretariat (023) 673-57-00,
       Wydział Szkolenia i BRD 23 672-41-41,
       Wydział Egzaminowania 23 673 -24 -56,


e-mail: word@word.ciechanow.pl

Oddział Terenowy w Mławie
ul. Kopernika 38
06-500 Mława
tel.: (23) 655-26-33

Godziny pracy WORD: 8.00 - 16.00
od poniedziałku do piątku

Menu

link zewnętrzny

Akty prawne

      

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
odnoszące się do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, egzaminatorów, instruktorów, kierowców zawodowych, diagnostów oraz przewozów ADR.
 

    USTAWY i DYREKTYWY. 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r poz 1260 z późn.zm).

 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 z późn.zm).

 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r poz. 2200 tekst jednolity z późn.zm).

 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z póżn.zm).

 5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r poz. 829).

 6. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

 7. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie praw jazdy (przekształcenie).

  AKTY WYKONAWCZE DO USTAW / DYREKTYW WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI I. 

  1. Rozporządzenie MI i B z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r poz. 232 z późn.zm).

  2. Rozporządzenie MI i R z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. z 2014 r poz. 1629).

  3. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r poz. 974).

  4. Rozporządzenie MI i B z dnia 4 marca 2016 r r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r poz. 280 z późn.zm).

  5. Rozporządzenie MI i B z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r poz. 231 z późn. zm.).

  6. Rozporządzenie MI i B  z dnia 20 maja 2016 r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r poz. 702 ).

  7. Rozporządzenie MI oraz MSW i A z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

  8. Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, załączniki nr 1 – 4 (Dz. U. z 2003 r załącznik do Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

  9. Rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r poz. 2022 z późn. zm.).

  10. Rozporządzenie MZ z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r poz. 937).

  11. Rozporządzenie MZ z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r poz. 250 z późn. zm.).

  12. Rozporządzenie MI i B z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r poz. 2355 z późn.zm).

  13. Rozporządzenie MT i B z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. z 2017 r poz. 1325).

  14. Rozporządzenie MT i B  z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r poz. 1324).

  15. Rozporządzenie MT, B iGM z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy    ( Dz. U. z 2013 r poz. 91).

  16. Rozporządzenie MT I B z dnia 23 stycznia 2017 r w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2017 r poz. 140 z późn.zm.)

  17. Rozporządzenie MI i R z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r poz. 1836).

  18. Rozporządzenie MI I B z dnia 6 marca 2018 r w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r poz. 661 ).

  19. Rozporządzenie MI i B z dnia 7 marca 2016 r w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r poz. 327).

  20. Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r poz. 488).

  21. Rozporządzenie MSW iA z dnia 6 lipca 2010 r w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r poz. 143).

  22. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r poz. 809).

  23. Rozporządzenie MZ z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r poz. 9 z późn. zm).

  24. Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 ).

  25. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2013 r poz. 894).

  26. Rozporządzenie MZ z dnia 13 maja 2015 r w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 2015 r poz. 674). (Przeciwwskazanie używania pasów bezpieczeństwa)

  27. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r poz. 619).

  28. Rozporządzenie MI I R z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r poz. 683).

  29. Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.  

  30. Rozporządzenie MI i B w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów Technicznych Blokady Alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U. z 2016 r poz.1072).
  31. Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przewozu ładunków (Dz.U z 2018 r poz. 361).

 

 Objaśnienia: 

 • skrót MT, B i GM, oznacza Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

 • skrót MI i R, oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

 • skrót MI i B oznacza Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

 • skrót MI oraz SW i A, oznacza Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 • skrót MI, oznacza Ministra Infrastruktury,

 • skrót MSW, oznacza Ministra Spraw Wewnętrznych,

 • skrót MZ, oznacza Ministra Zdrowia.

Copyright Wojewódzki Ośwodek Ruchu Drogowego 2016 realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.